สพป.ลพบุรี เขต 1>ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ทดแทน กรณีที่มีอัตราว่างในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย น.ส.เพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล น.ส.ศิริพร ชื่นแช่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ทดแทน กรณีที่มีอัตราว่างในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อทราบการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ตามแนวทางและประกาศของ สพฐ. และเพื่อพิจารณา การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ทดแทน กรณีที่มีอัตราว่างในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่มีบุคลากรวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 ราย และบุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 11 ราย ลาออก 1 ราย คงเหลือ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 21 ราย จึงให้พิจารณาจากโรงเรียนที่ไม่มีครูที่จบวิชาเอกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก่อนเป็นอันดับแรกและดูผล O-net วิชาเอกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาใดต่ำให้จัดสรรบุคลากรในวิชานั้นเรียงตามลำดับ และให้บุคลากรเลือกตามความสมัครใจก่อน โดยการตกลงกันเอง หากเลือกโรงเรียนเดียวกันให้ใช้ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและคะแนน O-net สูงกว่ามาเป็นตัวชี้วัด ที่ประชุมจึงได้พิจารณาร่วมกันและเลือกโรงเรียนที่ประสงค์จะปฏิบัติงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)