สพป.นครราชสีมา เขต 2 ร่วมลงนาม MOU ระหว่าง ม.ร.ภ.นครราชสีมา เลขาธิการ กพฐ. และผอ.สพป.นม. 1-7/สพม.31

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. และร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) พร้อมมอบนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในการประชุม “พลังร่วม” ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสรรค์สามัคคี สดุดีองค์ราชัน โดยมี ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง สพฐ. โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มร.นม. เป็นผู้ลงนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความจำเป็นของสถานศึกษาในพื้นที่โดยใช้ดิจิทัล ด้วยการพัฒนารูปแบบระบบนิเวศทางการศึกษาแบบดิจิทัล เพื่อจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 และโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 200 โรงเรียน โดยจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป

ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2

sukhum pimpasalee
Latest posts by sukhum pimpasalee (see all)