สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ แปลงปลูกโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดย นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ กล่าวรายงาน นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอดโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร ในการสร้างฐานการเรียนรู้ขยายผลจากค่ายสู่โรงเรียนและชุมชน ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม บุคลากรในสังกัด และประชาชนจิตอาสา 3 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา ต้นมะค่าโมง จำนวน 1,010 ต้น ปลูกในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองคอนไทยในพื้นที่กว่า 10 ไร่