สพฐ. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจําปี 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจําปี 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จำนวน 225 คน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 รวมถึงแนวทางการประเมินและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน เทคนิคในการประเมินและจัดทำรายงาน และการสร้างเครือข่ายการสื่อสารในการเรียนรู้ โดยสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายใน คือ ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เคยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายใน ทำให้ไม่มีความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มงานต่างๆ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในค่อนข้างน้อย และมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง ดังนั้น สพฐ. จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในขึ้นทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในมากขึ้น

ทั้งนี้ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ยังได้เชิญข้าราชการบำนาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน โดยเน้นในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 การนำระบบการควบคุมภายในไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการฝึกทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยคาดว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

ภาพ:บรรจง/ข่าว:อัจฉรา