สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ONET อยู่ในระดับกลาง จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดตาม Test Blue Print ให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ O – NET ระหว่างปีการศึกษา 2560 เทียบกับปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบและเป็นแนวข้อสอบ และเพื่อให้ครูผู้สอนได้รู้จักการสร้างข้อสอบตามแนว PISA วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางรวิกานต์ โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางรวิกานต์ โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang