สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน รุ่นที่ 2

วันที่  25  กรกฎาคม  2562  เวลา  08.30  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน  รุ่นที่ 2  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 2-4  จำนวน  34  โรงเรียนๆ ละ  3  คน ซึ่งคณะวิทยากรเป็นบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และครูในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน   ณ  ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2