สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเฉพาะทางครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดการอบรมเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้ครูปฐมวัย สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ดำเนินการเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยครูผู้สอนปฐมวัยในอำเภอท่าชนะ อำเภอไชยาและ อำเภอพุนพิน ร่วมอบรม จำนวน 109 คน รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยครูผู้สอนปฐมวัยในอำเภอพนม คีรีรัฐนิคม บ้านตาขุน ท่าฉางและอำเภอวิภาวดี จำนวน 90 คน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2