สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดค่ายทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

วันที่  25  กรกฎาคม  2562  เวลา  10.00  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการค่ายทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID  พิชิตปัญหา ณ  โรงเรียนบ้านพระปรง  กิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนมีทักษะชีวิต  เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  รู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักการป้องกันตัวเองในภาวะคับขัน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ของโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6, 7  และนาดี  3  จำนวน  100  คน  โดยนายสมหมาย  สังขะวินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านพระปรง  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี  และสถานีตำรวจภูธรสระบัว  เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้