ผอ.สพป.ยล.3เป็นห่วงร.ร.พื้นที่เสี่ยงลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 4 โรง เพื่อให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด เป็นห่วงในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้ระมัดระวังมากขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีข่าวสารปรากฎอย่างต่อเนื่อง  และที่สำคัญให้โรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม ความสะอาด การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน รวมถึงการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนมาเป็นลำดับแรก

นายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจำนวน 4 โรง ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากเป็นห่วงในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร คณะครู จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดยะลา  ประกอบกับเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 3 โรงและขนาดกลางจำนวน 1 โรงที่ต้องได้รับการดูแล ทั้งนี้ได้ให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางการการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนกรณีครูติดราชการอบรม การรักษาความสะอาด น้ำดื่มอุปโภคบริโภคของนักเรียน รวมถึงการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เอกสารทางการเงินที่จัดทำต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน ทำอย่างไรให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ฝากไปยังโรงเรียนใกล้เคียงและศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องช่วยกันกำกับติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด จำนวน 1 โรง เพื่อความร่วมมือในการลงไปช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันภายใต้ครอบครัวการศึกษา

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้เข้าเยี่ยมครูในโรงเรียนคู่พัฒนาเพื่อให้กำลังใจ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งดำเนินการได้ดีเยี่ยม นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อมกับครูผู้สอน ที่โรงเรียนตชด.ปาโจแมเราะ อำเภอธารโต จังหวัดยะลาอีกด้วย