สพม.34 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม กิจกรรม “การอบรมคัดกรองทางการศึกษาเบื้องต้นและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศเรียนรวม SET”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการอบรมคัดกรองทางการศึกษาเบื้องต้นและการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเรียนรวม SET ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการ ส่งเสริมและสนับสนุนการคัดกรองนักเรียน การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ครู และผู้ปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้าน นายพิษณุ พินิจ ประธานในพิธี กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญในการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ และปัญหาในการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องจากครูผู้สอนเองไม่มีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้สอนมีความรู้และตระหนักถึงการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะนำไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมให้นักเรียนสามารถประสบผลสำเร็จในการเรียนได้และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับเด็กปกติ สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญกับนักเรียนพิการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่2) พ.ศ.2545และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 22 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากการพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ รูปแบบการศึกษาให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการให้โอกาสการเข้าศึกษาต่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2561 – 2580) โดยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมีการกำหนดโครงการสำคัญ ( Flagship Project) ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนทุกโรงที่ต้องรับนักเรียนเข้าเรียนร่วม ประเมินศักยภาพเบื้องต้น คัดกรอง ตลอดจนจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความพิการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและผลักดันโครงการให้ประสบผลสำเร็จตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ในแต่ละระยะ และทุกมิติในการทำงาน
โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรในการจัดการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวมนำไปพัฒนาทักษะและเป็นบุคลากรแกนนำเรียนรวมที่มีคุณภาพ มีความเข็มแข็งในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และขอขอบคุณ นางจงจิตร ไชยวงศ์ และนางปัญญดา กันจินะ ครู จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรที่มาให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรม