โรงเรียนอุตรกิจ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “อุตรกิจเกมส์ สุขภาพ เหนือชัยชนะ” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม  2562   ที่สนามโรงเรียนอุตรกิจ  อำเภอเมืองกระบี่   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “อุตรกิจเกมส์ สุขภาพ เหนือชัยชนะ”   ปีการศึกษา 2562  โดยมีนายศรัทธา  ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอุตรกิจ “อุตรกิจเกมส์ สุขภาพ เหนือชัยชนะ”  โดยนายชุมพล  อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ  กล่าวรายงาน

นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กล่าวว่า โรงเรียนอุตรกิจก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2466 มีอายุครบ 97 ปี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 และได้ผลิตลูกศิษย์ดีสู่สังคมมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะทักษะชีวิตในด้านกีฬา และการออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ดังคำกล่าวที่ว่า “สุขภาพ เหนือชัยชนะ”  เป็นที่รู้จักของคนในสังคมกระบี่  ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน  ในปีนี้ ปี 2562 ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ภายใต้ชื่อ “อุตรกิจเกมส์ สุขภาพ เหนือชัยชนะ” เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ทักษะการแข่งขันกีฬา ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา ปลูกฝังมารยาทในการชมกีฬาให้แก่นักเรียน เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวนกว่า 800 คน  แบ่งกลุ่มสี เป็น 4 สี  คือ สีเขียว  สีแสด  สีชมพู และสีฟ้า ประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขันรวม 2 ประเภท คือ ประเภทกีฬาทั่วไป ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล แชร์บอล  เปตอง  เดาะบอล กระโดดเชือก หมากฮอส และกรีฑา ประเภทกีฬาพื้นบ้าน  ประกอบด้วย   วิ่งกระสอบ  และชักกะเย่อ    ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 24 จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562