ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 ติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อให้คำปรึกษา กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญพร้อมเสนอแนะการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาและอื่น ๆ  โดยมีนายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตร จิตอาสา 904  “หลักสูตรพื้นฐาน”  โครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน และโครงการนิเทศแบบบูรณาการ

ในการนี้ ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เช่น การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  การขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน