สพป.ลำพูน เขต 2 สร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในให้สถานศึกษา (เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย)

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย เพื่อให้สถานศึกษาเตรียมการวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้รับผิดชอบงานประกันระดับปฐมวัย ครูผู้รับผิดชอบงานประกันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 46 คน

พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้บรรยายให้ความรู้การดำเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และได้เน้นย้ำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนและให้สถานศึกษาดำเนินงานประกันฯ ตามมาตรฐานและกระบวนการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ จ.ลำพูน