สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น 1-8 ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายวีรพล  สารบรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น 1-8 ปีการศึกษา 2562 เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์ (Unplugged Computer Science) ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยในโครงการรุ่นที่ 1-8 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยครูผู้สอนปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนละ 1-2 คน รวมทั้งสิ้น 135 คน