สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

      วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  เวลา  09.00  น. นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมครูปฐมวัย  โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  การประชุมจัดระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม  2562  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย  ได้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560  และจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมตามบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษา โดยเฉพาะการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน  โดยเน้นการพัฒนากิจกรรมด้านสติปัญญา ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิดผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  โดยบูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา  ซึ่งผู้เข้าประชุม  จำนวน 111 คน เป็นครูปฐมวัยที่สอนชั้นอนุบาลปีที่  3   โดยนางนภาภรณ์  อากาศ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   เป็นผู้กล่าวรายงาน   ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2