ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ร่วมต้อนรับและรับนโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมสัมมนา ชั้น ๒ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เข้าร่วมให้การต้อนรับและรับนโยบาย เนื่องในโอกาสที่ นายเฉลิมชนม์   แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ได้มีนโยบายที่สำคัญเรื่องแรก การเปลี่ยนบทบาทของครู จากครูมาเป็น Coaching แทน หรือเรียกว่า อำนวยการสอน คอยชี้นำชี้แนะ  สถานศึกษาก็ต้องปรับหลักสูตรเพื่อให้ครูมีสมรรถนะที่สูงขึ้น  เรื่องที่สองคือ สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนไป ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนก็เปลี่ยนไป ด้านการศึกษาก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของโลก  นโยบาย ๔R  การปลูกฝังคุธรรมจริยธรรมด้วยการสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  นโยบายโครงการอาหารกลางวัน รวมถึงโครงการอาหารเสริมนม โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดเลย ผอ.สพป.เลย ทั้ง ๓ เขต สพม.เขต ๑๙  กศน.จังหวัดเลย  ศูนย์การศึกษาพิเศษ   โรงเรียนในสังกัด อปท.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒  ประธานสหวิทยาเขตจังหวัดเลย โรงเรียน ตชด. และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบาย