กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายยุทธการ เสนากลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประกอบกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตา กรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข