การจัดนิทรรศการนักวิทยาศาสตร์และกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  กรกฏาคม   ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดงานการจัดนิทรรศการนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้องจัดขึ้น   วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๕  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคา ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๑๑  ได้อย่างแม่นยำ  การจัดนิทรรศการและกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ให้เกิดการอยากรู้อยากเห็น การสังเกต การคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าหาคำตอบตามกระบวนการทดลองที่ลงมือจากการปฏิบัติ  และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้เรียนรู้หลากหลายแปลกใหม่มีทักษะที่จะเรียนรู้กับผู้อื่นได้  กิจกรรมมีการแสดงความสามารถบนเวที  Seicnce show   จัดฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ๑๑ ฐาน ๔๗ กิจกรรม ระดับประถมศึกษา ๑๑ ฐานโดยมีนักเรียน จำนวน  ๔๘๔  คน  ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา จาก ๑๔ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม