สพป.สุรินทร์ เขต 1 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี 2562

วันที่  27  กรกฎาคม  2562  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  นำบุคลากรในสังกัด  ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562  ณ  ลานหน้าสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่    โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของ-แผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขและประเทศชาติสืบไป  ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียง