โครงการพัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติ ชั้น ป.๒,๕,ม.๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติ  เพื่อให้ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๕ ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๕  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อให้ครูผู้สอนที่ทำการสอนมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และเพื่อให้สามารถนำหลักสูตรสถานศึกษาเตรียมแผนการ จัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดประเมินผล นำไปใช้ได้ตามนโยบายที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมี ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๕      และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๕๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางจุติมาพร เชียงกา นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้นมาในครั้งนี้