สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 27กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น และนำความรู้ความเข้าใจไปผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายวันชนะ คชฤทธิ์, นางสาวณัฐรินีย์ เสมสันต์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต และนายนันทวิทย์  ชูเชื้อ ธุรการโรงเรียนวัดภูเขาทอง เป็นวิทยากร และนายนันทวิทย์ ชูเชื้อ ธุรการโรงเรียนวัดภูเขาทอง เป็นวิทยากร