การประกวดโครงการ รางวัล SEMEO Japan Education for Sustainble Development ( ESD)Award ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลึงมัธยมศึกษา ตลอดจนนักเรียนด้านอาชีวศึกษา ส่งโครงการเช้า การประกวดโครงการ รางวัล SEMEO Japan Education for Sustainble Development ( ESD)Award ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ นี้ รางวัล SEMEO Japan Education for Sustainble Development ( ESD)Award ประจำปีการศึกษา 2562