สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมีนางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาที่สำคัญใหม่ คือการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดเชิงคำนวณ และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการคำนวณและเทคโนโลยีสารสนเทศ สพฐ. โดยศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จึงได้จัดการเรียนการสอน รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เป็นสาระการเรียนรู้ที่ปรับปรุงใหม่ ทำให้ผู้สอนอาจมีความสับสัน และความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลักการต่างๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตลอกจนกระบวนการจัดการเรียนรู้ สพป.สิงห์บุรี จึงเห็นความจำเป็นที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานและหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งการใช้สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ โดยการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี(รายวิชาคอมพิวเตอร์) จากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 43 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 ท่าน รวมทั้งหมด 129 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก อาจารย์เอกรินทร์ สีมหาศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน