สพฐ. ลงนาม MOU ร่วมกับม.สวนดุสิต ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สพฐ. กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของภาคส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ในระยะเวลา 3 ปี โดยมี ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนาม และมีตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคารสพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม สนับสนุน และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาล โดยเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกัน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ จึงได้ตกลงร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนั้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนร่วมกันระหว่าง สพฐ. และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการในการพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของประเทศในอนาคต โดยการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีของ สพฐ. ที่จะได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งจะมาช่วยเหลือภารกิจงานของ สพฐ. ในเรื่องการสร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่ายระหว่างกัน ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับกระทรวง ระดับ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่ และระดับโรงเรียน เราจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายในทุกช่วงระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ การวิจัยวิเคราะห์ประเมินผล การบริหารการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการศึกษา รวมถึงความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศต่างๆ

ซึ่งมหาวิทยาลัยมีศูนย์ภาษาของตนเองอยู่แล้ว สอดคล้องกับนโยบายของ รวม.ศธ. หลายเรื่อง เช่นเรื่อง Coding ที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ และยังมีความร่วมมือในเรื่องอาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความเป็นมืออาชีพ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก สามารถเป็นพี่เลี้ยงได้อย่างดี เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เช่นเดียวกับหลายครั้งที่ผ่านมา ที่ สพฐ. กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ร่วมมือกันมาโดยตลอด

อัจฉรา ข่าว