สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมเพื่อรับการนิเทศฯ

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต  ๑ รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ  โดยนายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะ ๒ เดือน (มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒) ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทำเอกสาร และโปรแกรมการนำเสนอประกอบการนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผอ.สพป.นครพนม เขต  ๑ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์และศน.