สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติในโรงเรียน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดโครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัย จัดโครงการอบรมเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ที่จะส่งผลให้เด็กสามารถเอาตัวรอดเมื่อต้องเผชิญภัยพิบัติได้ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ประเด็นเรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อป้องกันความเสียหายทางสังคม เศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น สพฐ. จึงได้ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย องค์กรช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิรักษ์ไทย และสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัย จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยตามกรอบการทำงานและกรอบมาตรฐานสากลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนที่ปลอดภัย การจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา และการให้ความรู้ด้านการลดความเสี่ยงและการรู้รับปรับตัวได้

“การอบรมครั้งนี้จะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 29,715 โรงเรียน ได้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติที่มีต่อชีวิตมนุษย์และภาคการศึกษา ทำให้มีความสามารถประเมินความเสี่ยงภัยของโรงเรียน สามารถวางมาตรการและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนดูแลรักษาโครงสร้างและกลไกพื้นฐานให้ปลอดภัย รวมทั้งบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถเอาตัวรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

อัฉรา ข่าว