สพป.ปัตตานี เขต 1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ

วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ครอบคลุมการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ และสามารถจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพราะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สะท้อนภาพความสำเร็จของการดำเนินงานตามบริบทของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงต้องมีการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ซึ่งการประชุมขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.มธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา และ ดร.ฉัตรชัย หวังมีจึงมี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 136 คน และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพสถานศึกษา จำนวน 136 คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี