Boot Camp สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนของครูภาษาอังกฤษ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนของครูภาษาอังกฤษ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนสื่อสารได้ พร้อมได้นวัตกรรมที่เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ครูนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทุกระดับชั้น และเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิทยากรบรรยาย Miss. กนกรัตน์ โชคเกิด, Thai Master Trainer from Regional English Training Centers, ศึกษานิเทศก์ และครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียน เป็นนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียนทุกห้อง นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และจังหวัดบุรีรัมย์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน สามารถนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนี้ไปเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เห็นในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียนขึ้นมาในครั้งนี้