สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สร้างความเข้มแข็งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ครูผู้สอน

วันที่  30  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สร้างความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย รวมทั้งสนองนโยบาย สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ผู้เข้าประชุมเป็นครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  113  คน  โดยนางวรรณา  วรศักดิ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  สำหรับวิทยากรประกอบด้วย  ศึกษานิเทศก์  ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของ สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ณ  ห้องประชุม  คาซ่า  แอนด์  คาเฟ่  เดอ  นาดี  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี