สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ    จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือ  ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562 

วันที่  30  กรกฎาคม  2562    สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ    จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือ  ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1/2562   ณ ห้องประชุม 2  สพป.ชัยภูมิ เขต 1     เพื่อพิจารณากลั่นกรอง บุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสม  และมีคุณสมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือชั้นพิเศษ,ประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1  ชั้นที่ 2  และชั้นที่ 3  ส่งให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ    เป็นประธานฯ  และมีบุคลากรทางการลูกเสือเสนอผลงานในครั้งนี้   รวม 17 คน  ซึ่ง เสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1  จำนวน 11 คน  /ชั้นที่ 2 จำนวน 3 คน  และชั้นที่ 3 จำนวน 3 คน