สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน รุ่นที่ 3

วันที่  30  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน  รุ่นที่  3  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 5-8  จำนวน  40  โรงเรียนๆ ละ  3  คน ซึ่งคณะวิทยากรเป็นบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และครูในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน   ณ ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2