สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จัดประชุมสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : จัดการศึกษาอย่างไรให้เด็กไทยอยู่ได้อย่างมีความสุข

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้จัดกิจกรรม “การประชุมสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : จัดการศึกษาอย่างไรให้เด็กไทยอยู่ได้อย่างมีความสุข” ตามโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ณ อาคารอเนกประสงค์ “ดำรงวิทยพัฒน์” โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ได้มอบเอกสารให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา จำนวน 3 รายการ คือ พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 แผ่นพับแนะนำ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” และแผ่นพับ “โรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” วันนี้ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และผู้มีเกียรติจำนวนมาก ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

ความเป็นมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 29 คน ตามคำสั่งที่ สพฐ. 1282/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นรองประธาน ต่อมาพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานฯ จำนวน 50 โรงเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นแกนหลักในการประสานงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ทำให้เด็กไทยดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกแห่งอนาคตที่เปลี่ยนไว ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ เป็นไปตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

ในภาคเช้า นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กล่าวต้อนรับ และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : จัดการศึกษาอย่างไรให้เด็กไทยอยู่ได้อย่างมีความสุข และถามตอบ เรื่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้รับความสนใจดีจากผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง

ในภาคบ่าย เยี่ยมชมโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนข่า (นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบองค์รวม : Mentor รศ.ประภาภัทร นิยม) และ โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน (นวัตกรรม BBL : Mentor อ.พรพิไล เลิศวิชา)
#ข้อมูลโดย : ศน.มานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4