ผอ.สพป.นค.1 เปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม (Active Citizen Camp)

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม (Active Citizen Camp) ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้กำหนดแผนโครงการ โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม ด้วยหลักการทรงงานบูรณาการกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นชุมชนเป็นฐาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน 5 จังหวัดพื้นที่สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบูรณาการกิจกรรม Active Citizen Camp กับการเรียนการสอนในรายวิชา ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้พร้อมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม 20 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว จำนวน 72 คน ในระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2362 รวม 3 วัน