โรงเรียนวัดวังหวาย สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 รับการเพื่อประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562

วันที่  30  กรกฎาคม  2562  เวลา  14.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562  ระดับเขตตรวจราชการ  (Cluster)   นำโดย นายวิเศษ  พลอาจทัน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานกรรมการ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดวังหวาย ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก  ทั้งนี้ นางพูนศรี สุพล ผอ.โรงเรียนวัดวังหวาย  และคณะครู  ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562