สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาวินัยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขต

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาวินัยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขต ณ ห้องประชุมมออีแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดย มีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่
1. นายธีรวัฒน์  คำศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2. นางสาวมยุรี  สารีบุตร  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
3. นายนิรัตน์  สายแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
4. นายจักรพงศ์  คำเพราะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ดำเนินการเสวนา โดย นางมาริสา  พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4