สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดเลขเป็น

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะผู้เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม เรื่องการอ่านและการเขียนในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดเลขเป็น ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์ คือ ให้คุณครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาสื่อ/นวัตกรรม เรื่องการอ่านและการเขียนในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อนำไปพัฒนาการอ่านและการเขียนให้กับนักเรียนในโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียน 42 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 84 คน มีคณะทำงาน 6 คน วิทยากร 1 คนวิทยากร คือ คุณครูมนัญญา ลาหาญ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ จากโรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป.อำนาจเจริญ ดำเนินการระหว่างวันที่ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)