ประกาศ สพฐ. เรื่อง การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster) เพื่อเป็นการยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ที่ประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นเครือข่ายช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ
อย่างยั่งยืนได้ จึงกำหนดให้มีการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่
20 สิงหาคม 2562 และระดับภูมิภาค (Cluster) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยใช้คู่มือ
การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา (สามารถดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1blST3JxV9GvwZsaZp6fihH0SNsDH7DF4    

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ประกาศ Best practices

คู่มือการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ_02

ศธ04279-335-30กค62-Best practices ประธานเขตตรวจราชการ

ศธ04279-ว334-30กค62-Best practices สพป

รายชื่อโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลและร่ว _ แกัไข