สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน รุ่นที่ 4

วันที่  31 กรกฎาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน  รุ่นที่ 4  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน  30  โรงเรียนๆ ละ  2  คน ซึ่งคณะวิทยากรเป็นบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และครูในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน   ณ  ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2