สพป.อุดรธานี เขต 2 รับการประเมินและพิจารณาผลงานเชิงประจักษ์ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายชาญชัย ทองแสน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินและพิจารณาผลงานเชิงประจักษ์ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง ประธานกรรมการ นายสุจิน มีชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นางอมรา จำรูญศิริ กรรมการ นางญานิศา อยู่งาน กรรมการ นางสุชาดา กองสิงห์ กรรมการและเลขานุการ นางบุญจันทร์ ลือกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมผาแดง