โครงการค่ายทักษะชีวิตรู้เท่าทันห่างไกลยาเสพติด และการป้องกันตนเองจากภัยสังคม (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย สพป.ปัตตานี เขต 1

วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิตรู้เท่าทันห่างไกลยาเสพติด และการป้องกันตนเองจากภัยสังคม (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์)

นายชุมชนม์ ชุมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิตรู้เท่าทันห่างไกลยาเสพติด และการป้องกันตนเองจากภัยสังคม (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย จำนวน 150 คน ระยะเวลาจัดโครงการ 3 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ศาลเยาวชนจังหวัดปัตตานี และเข้าค่ายพักแรม ณ ดาโต๊ะบีทรีสอร์ท อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ คือ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , ให้นักเรียนมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และปัญหาการทะเลาะวิวาท , ให้นักเรียนรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด , สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้นักเรียนมีทักษะชีวิตสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและภัยสังคม , ให้นักเรียนมีความรู้ในการป้องกันตนเอง ตักเตือน แนะนำเพื่อนสู่ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยสังคม , ให้นักเรียนมีความรู้ในการไม่กระทำการผิดกฎหมายการทุจริตคอรัปชั่น โตขึ้นไม่โกง และ สร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเองให้กับนักเรียน และทางโรงเรียนขอขอบคุณสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 105,550  บาท ในการจัดโครงการ และสนับสนุนสื่อยาเสพติดติด ตลอดจนเจ้าหน้าที่สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

ด้านนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิตรู้เท่าทันห่างไกลยาเสพติด และการป้องกันตนเองจากภัยสังคม (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) จากคำกล่าวรายงานของผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนจะได้มีทักษะชีวิต มีความรู้ ในการป้องกันตนเอง และเอาตัวรอดจากปัญหายาเสพติด การป้องกันตนเองจากภัยสังคม ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และการสร้างจิตสำนึก และวินัยให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่กำลังทำลายประเทศชาติ