สพฐ. รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนกลาง

สมัครคัดเลือกออนไลน์ ข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนกลาง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบ้ติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายละเอียด http://164.115.42.58/gisedu/employee