ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงเว้นดงเจริญ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม  2562  เวลา 10.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียน ตามโครงการอ่านออกเขียนได้  การบริหารจัดการขยะในโรงเรียนพร้อมกับติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  ณ  โรงเรียนบ้านดงเว้นดงเจริญ  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย