สพป.ลำพูน เขต 2 สร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในให้สถานศึกษา

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 55 คน ได้จัดกิจกรรมสำคัญในการให้องค์ความรู้ เพื่อให้โรงเรียนลงมือปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคี อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน