ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยและโรงเรียนบ้านดง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายบรรเลง ส่งบุญธรรม ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นางพรทิวา พละเอ็น ครูเชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยและโรงเรียนบ้านดง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมห้องเรียน และติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และการจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ได้ชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียนของทั้ง 2 โรงเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ