สพฐ.ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Lerning และโรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน

   
  
  
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รับการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Learning และโรงเรียนประชารัฐ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยมี นายนริศว์ ปรารมภ์ และนายไชยา อินทะเสน จากสำนักงานติดตามและประเมินผล สพฐ.ติดตามผลการดำเนินการ นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง รับการรับการติดตามโดยการบรรยายสรุปและร่วมตอบข้อซักถาม เสนอแนวคิด และหารรือการดำเนินงานในส่วนที่ไม่ชัดเจนหรือมีข้อจำกัดกับผู้แทน สพฐ.และได้นำคณะผู้แทนจาก สพฐ.ลงติดตามสพฐ. ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Lerning และโรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้านในสภาพจริง ณ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุทุ่งยั้ง และโรงเรียนวัดอรัญญิการาม