สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ก่อนเข้าประชุมฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยการมอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณบัตรต่าง ๆ เช่น การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นำโดย ว่าที่ ร.อ.ณัฐพิสิฐ เจริญถิรพิสิฐ ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี นายไชยวัฒน์ วีระสมบัติ นายไพศาล ภูพงษ์พานิช คุณเลียม ฉิมพันธ์ นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี คุณนัยนา ศรีเร คณะกรรมการหอการค้า กิจกรรมมอบรางวัลการคัดลายมือ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่ มอบวุฒิบัตรการสำเร็จการพัฒนาและผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ TEPE Online มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัตร การทดสอบความสามารพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนสูงสุด รวมทั้งสิ้นจำนวนทั้งสิ้น 144 ราย การนำเสนอจุดเน้นแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา แล้วประชุมตามวาระฯ