โครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง และโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ  สพป.นครพนม เขต ๑ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานคุณธรรมมูลนิธิเปรม ตินสูลานนท์  ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ผลการแข่งขันได้รับคัดเลือกทั้ง ๒ โรงเรียน เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอบแบ่งกลุ่ม ๘ กลุ่ม) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มที่ ๓ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ซึ่งจะไปแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต่อไป