สพป.เลย เขต ๒ จัดกิจกรรม”พบกันวันพระ”ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)

วันพุธที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๐๐ น.  ที่วัดโนนสว่าง  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  โดย นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้นำบุคลากรสำนักงานเขตฯ ทำบุญตักบาตร  ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  ถวายปัจจัย  เนื่องในวันนี้เป็นวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘  การทำบุญตักบาตร เป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธที่ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล การทำบุญตักบาตร เป็นการเสียสละทรัพย์ของตนเพื่อบูชาคุณของพระอริยสงฆ์ขณะที่ถวายทานนั้นสภาพจิตเป็นจิตที่ดีงาม  เป็นเหตุให้เกิดผลที่ดี (กุศลวิบาก) ผู้ที่ให้ทานย่อมเป็นปัจจัยให้มีโภคสมบัติในที่ตนเกิดแล้ว  และ เป็นการสั่งสมบุญ สร้างความสุขกายสุขใจทั้งแก่ตนเองและครอบครัว  กิจกรรมพบกันวันพระ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒  ซึ่งได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสได้ทำบุญตามกาลอันควร