สพม.35 รับการตรวจราชการจากเขตตรวจราชการที่ 15

สพม.35  ต้อนรับผู้ตรวจราชการจากเขตตรวจราชการที่ 15 นายทวี อุปสุขิน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตตรวจราชการ (cluster) เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ณ ห้องประชุมทันใจ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำทีมงานผู้บริหาร เข้ารับการตรวจเยี่ยม ตามโครงการนิเทศ ติดตาม ระยะ 2 ใน 5 เรื่อง คือ 1.โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 2. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 604 “หลักสูตรพื้นฐาน” 3.โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ