(update) โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานการศึกษาเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2562

ด้วย สพฐ. ได้คัดเลือกและอนุมัติให้นักเรียน จำนวน 20 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานการศึกษาเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 30 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว4401 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

แบบตอบรับสำหรับนักเรียน